Pandanus and Raffia Dilly Bag by Sylvia Nulpinditj

Pandanus and Raffia Dilly Bag by Sylvia Nulpinditj

Regular price $250.00

  • Artist: Sylvia Nulpinditj
  • Title: Pandanus and Raffia Dilly Bag
  • Height: 22cm 
  • Moiety: Yirritja
  • Clan: Mandjikay
  • Region: Milingimbi, Central Arnhem Land
  • Language: Yolngu Matha